... یه نفر تو وبلاگ بغلیت

... وتین یعنی رگ گردن. وتن یعنی قطع الوتین. وتن الوتین ... رگ گردن را زدن... بی وتن الوتین